مناجات خواجه عبدالله انصاری :

 

الهی ضعیفان را پناهی ؛ قاصدان را بر سر راهی ؛ مومنان را گواهی ؛ چه عزیز است آنکس که تو خواهی!

آنکس که ترا شناخت جان را چه کند ؟                   فرزند وعیال وخانمان را چه کند ؟

دیوانه کنی ؛ هر دو جهانش بخشی                         دیوانه تو هر دو جهان را چه کند ؟

الهی هر که ترا شناسد ؛ کار او باریک وهر که ترا نشناسد ؛ راه او تاریک .

الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست ؛ دستم گیر که جز تو پناهم نیست .

الهی توانائی ده که در راه نیفتیم و بینائی ده که در چاه نیفتیم .

الهی بر عجز خود آگاهم و بر بیچارگی خود گواهم ؛ خواست خواست توست ؛ من چه خواهم .

 

          الهی به قدر دانائی تو ؛ نادانم !!!!!!!

+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |